Image Alt

Beleid en visie

Beleid en Visie

Bij Sport BSO HI3 zijn wij van mening dat het beoefenen van een sport bij voorkeur een vast onderdeel van de opvoeding van onze kinderen moet zijn om zo een bijdrage te leveren aan de gezonde levensstijl van onze jeugd. Bij ons staat dus sport, spel en bewegen centraal.

Onze visie

Wij staan voor kwaliteitsopvang van kinderen waarbij sport, spel en bewegen centraal staat. We helpen de kinderen zich te ontwikkelen, zowel fysiek áls mentaal.

Bij Sport BSO HI3 gebruiken we sport, spel en beweging als middel om kinderen positief te beïnvloeden. We scheppen hiermee de randvoorwaarden die nodig zijn om kinderen zich in een emotioneel veilige setting te laten ontplooien om zo een bijdrage te leveren aan het uitgroeien van kinderen tot gezonde, sportieve individuen.

Ons pedagogisch beleidsplan vormt de basis van de werkplannen van Sport BSO HI3. De werkplannen zijn de praktische vertaling van ons beleid en worden dagelijks door onze medewerkers nageleefd. Mocht je hierover meer willen weten? Ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op onze locatie. 

De 4 peilers van
Sport BSO HI3

Onze pedagogische visie is gebaseerd op 4 peilers, namelijk:

Respect voor het kind

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot volwassen mensen die eigen keuzes kunnen maken en respectvol met elkaar omgaan. We brengen dit in de praktijk door het serieus nemen van gevoelens en bevindingen van kinderen en hierop in te spelen.

Bieden van ruimte

We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. De ruimtes van onze sport BSO zijn waar mogelijk verschillend ingericht. Het aanbod van de activiteiten sluit aan op de ontwikkeling van het kind. Op deze manier is er gelegenheid voor het opdoen van nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Individuele aandacht

We hebben oog voor de eigenheid en de individualiteit van het kind. We geven daarom de kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun belangstelling.

Naast individueel contact, begeleiden we het kind ook in de omgang met andere kinderen en volwassenen. Ieder kind is uniek.

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op het gebied van plezier maken, het contact met andere kinderen en het zich vergelijken met leeftijdsgenootjes. Door kinderen te leren goed met elkaar te communiceren en samen te werken, kunnen ze zich beter in de maatschappij ontplooien.

Een positieve uitstraling

De gehele sfeer bij HI3 heeft een positieve benadering naar de kinderen toe. Wij doen er alles aan om de ruimtes én de medewerkers dit te laten uitdragen.

Onze pedagogische medewerkers worden voortdurend gecoacht op bovenstaande gebieden. Dit gebeurt door trainingen/workshops maar ook door functioneringsgesprekken en feedback van collega’s.

Je kind mag ook
meebepalen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van HI3 ook inspraak hebben. Kinderinspraak vergroot namelijk de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast vergroot het de kans dat de activiteiten én het materiaal beter aan de wensen van de kinderen voldoen.

Kinderinspraak is een uiting van respect voor de mening van kinderen. Als kinderen betrokken worden bij het opstellen en wijzigen van regels, houden zij zich er beter aan en spreken zij elkaar daarop aan. Het is een stimulans voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden want zij leren onder andere onderhandelen en compromissen te sluiten. Het is niet alleen goed voor de kinderen. Het geeft de volwassenen namelijk ook inzicht in de belevingswereld van de kinderen.

Jonge kinderen kunnen hun ideeën en wensen niet altijd concreet verwoorden. De pedagogisch medewerker let op hun signalen. Kinderen worden betrokken bij de keuze van bijvoorbeeld sporten, activiteiten en van het speelgoed.

Inspectierapporten GGD

Elke locatie wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Tijdens deze inspecties wordt beoordeeld of de locatie voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang.

Na afloop van deze inspectie wordt er een rapport opgesteld. Hieronder kan je onze inspectierapporten inlezen: